Chinese Pronunciation Guide - ai

Pinyin ai

Zhuyin