Chinese Pronunciation Guide - ao

Pinyin ao

Zhuyin