Chinese Pronunciation Guide - chi

Pinyin chi

Zhuyin