Chinese Pronunciation Guide - ci

Pinyin ci

Zhuyin