Chinese Pronunciation Guide - ei

Pinyin ei

Zhuyin