Chinese Pronunciation Guide - ji

Pinyin ji

Zhuyin