Chinese Pronunciation Guide - ou

Pinyin ou

Zhuyin