Chinese Pronunciation Guide - ri

Pinyin ri

Zhuyin