Chinese Pronunciation Guide - shi

Pinyin shi

Zhuyin