Chinese Pronunciation Guide - zhi

Pinyin zhi

Zhuyin