Chinese Pronunciation Guide - zi

Pinyin zi

Zhuyin